R E G U L A M I N

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania oraz warunki dokonywania zakupów w serwisie internetowym art-mania.pl

 1. Właścicielem serwisu internetowego i domeny art-mania.pl jest ART-MANIA Marcin Zarzecki, ul. Wesoła 33, 34-322 Gilowice, REGON: 366131260, NIP: 5532299522.

 1. Przedsiębiorca jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§2

ZAKUP TOWARU

 1. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez formularz zakupowy dostępny na stronie internetowej www.art-mania.pl. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Informacja zwrotna zawiera wskazanie numeru zamówienia (tzw. ID).

 1. Kupujący może dokonać zakupu towaru również bez założenia konta w serwisie www.art-mania.pl W takiej sytuacji powinien podać niezbędne dane (w tym osobowe) umożliwiające zrealizowanie transakcji zakupu i wysyłkę towaru.

 1. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe do momentu jego wysłania. W tym celu Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@art-mania.pl

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i są dla Kupującego wiążące w chwili złożenia zamówienia.

 1. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sprzedającego.

 1. Jednostkowa cena przesyłki obejmuje przedmioty z maksymalnie trzech ofert. Dotyczy to również sytuacji, gdy pojedynczą ofertę stanowią wielosztuki.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen prezentowanych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

§3

FORMY PŁATNOŚCI

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione przedmioty:

a) przelew zwykły: opłata za zamówienie winna być dokonana w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty złożenia zamówienia. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego:

Numer rachunku bankowego: 65 1050 1070 1000 0092 6538 1906

Dane do przelewu: ART-MANIA Marcin Zarzecki, ul. Wesoła 33, 34-322 Gilowice

b) płatność online imoje: płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po autoryzacji wpłaty w tym systemie.

2. Na życzenie Kupującego Sprzedający wystawia rachunek.

§4

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są realizowane w dni robocze zgodnie z kolejnością ich złożenia do wyczerpania zapasów do 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty.

 1. W razie braku płatności zamówienie zostanie anulowane po 3 dniach licząc od dnia następnego po jego złożeniu.

 1. W razie nie podjęcia przez Kupującego przesyłki w terminie, po jej uprzedniej awizacji, ponosi on również koszty jej zwrotu Sprzedającemu. Ponowne dostarczenie przesyłki jest możliwe wyłącznie po uiszczeniu przez Kupującego z góry kosztów zarówno pierwszej, jak i ponownej wysyłki.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

§5

REKLAMACJE

 1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację zakupionego towaru zgodnie z zasadami ujętymi w Kodeksie Cywilnym. Powinien to zrobić na piśmie i jednocześnie na swój koszt dostarczyć reklamowany towar Sprzedającemu.

 1. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, bądź oznaczenie firmy Kupującego, adres zamieszkania bądź adres siedziby firmy przeznaczony do korespondencji, dowód zakupu produktu (np. faktura, potwierdzenie przelewu itp.), oznaczenie reklamowanego towaru ze wskazaniem numeru zamówienia, wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia, żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady), datę wniesienia i podpis składającego reklamację. Pożądane są wszelkie dowody potwierdzające zasadność żądania reklamacji w szczególności zaś: protokół szkody spisany w obecności doręczyciela przesyłki z dokładnym opisem uszkodzeń towaru, których doznał on w czasie transportu, czy zdjęcia obrazujące uszkodzenia zakupionego towaru.

 1. Nie będą przyjmowane przesyłki z reklamowanym towarem odsyłane za pobraniem na koszt Sprzedającego.

 1. Sprzedający ustosunkowuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z pisemnym stanowiskiem Kupującego. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego bądź pisemnie na jego adres korespondencyjny.

 1. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie towarów dostarczonych Klientowi w porównaniu z towarami zamówionymi wynikające z odmiennych ustawień ekranu jego: laptopa, tabletu, czy telefonu itp. służącego do zapoznania się z ofertą serwisu www.art-mania.pl . Dotyczy to w szczególności natężenia barw i proporcji zakupionych przedmiotów.

 1. W razie, gdy zwrócony towar będzie niekompletny, uszkodzony lub będzie nosił ślady eksploatacji, Kupujący zobowiązany będzie do naprawienia wynikającej stąd szkody. Sprzedający ma prawo potrącić wartość odszkodowania z kwoty zwracanej Kupującemu.

 1. Wszelkie pytania i zawiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres: sklep@art-mania.pl

§5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.

 1. Stosowne oświadczenie Kupujący jest zobowiązany złożyć Sprzedającemu na piśmie.

 1. W ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący winien dokonać zwrotu zakupionego towaru Sprzedającemu. Zwracany towar powinien być przekazany Sprzedającemu w stanie niezmienionym oraz bezpiecznie opakowany.

 1. Zwrot towaru winien być dokonany na adres: ART-MANIA Marcin Zarzecki, ul. Wesoła 33, 34-322 Gilowice.

 1. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Zwroty wysyłane za pobraniem na koszt Sprzedającego nie będą odbierane.

 1. Płatność za zwrócony towar zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na numer rachunku bankowego Kupującego wskazanego w rzeczonym oświadczeniu. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania podlegającego zwrotowi towaru.

 1. Płatność tytułem zwrotu obejmuje cenę towaru oraz koszty dostarczenia towaru Kupującemu. W razie wyboru przez Kupującego opcji dostarczenia towaru innej niż najtańsza, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wykorzystywanie treści publikowanych na stronie internetowej www.art-mania.pl (w szczególności zdjęć i opisów) bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

 1. Informacje dotyczące towarów zawarte na stronie internetowej www.art-mania.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

 1. Realizacja zamówień złożonych przez Kupującego jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez Sprzedającego będącego Administratorem Danych Osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Dane osobowe Kupującego pozyskiwane za pośrednictwem serwisu www.art-mania.pl są przetwarzane w celu realizacji zwartych umów sprzedaży, finalizacji procesów reklamacyjnych, prowadzenia indywidualnych kont Klientów na stronie sklepu, kierowania do Klientów, za ich zgodą, informacji handlowej dotyczącej oferowanych przez Sklep towarów, w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora. Dane osobowe Klientów są przez nas przekazywane podmiotom współpracującym ze Sklepem w procesie realizacji umowy sprzedaży zakupionych przez Klientów towarów tj. przewoźnikom, operatorom kart płatniczych, bankom oraz podmiotom zajmującym się hostingiem strony internetowej Sklepu. Kupujący dysponuje prawem wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania, a także zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 1. Kupujący może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2019r.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć